Blog


2017-03-22
Ukubaluleka kokubhalisa umshado wakho wesintu ngokusemthethweni / The dangers of an unregistered customary marriage


Ukuthandana kwabantu ababili kuze kugcine kusesigabheni sokushada yinto enhle kakhulu futhi ebungazwayo yilabo abasondelene kanye nemindeni yabo.

Umshado wesintu unezigaba eziningi namasiko alandelwayo ekubalwa kuzo ukucela, ilobolo, ingqiba masondo, izibizo, umbondo, umabo kanye nokunye. Eminye imibono ithi umfazi akaqedwa ngakhoke uma usukhiphe ilobolo lowo muntu usuke eseyinkosikazi yakho. Lokhu ke kushiya umbuzo wokuthi pho niya nini enkantolo ukuyobhalisa umshado wenu wesintu ngokusemthethweni uma unezigaba ezingaka. Kuhlukile kumshado wesilungu ngoba nisayina ngelanga lendumezulu yomshado phambi komuntu ogunyazwiwe ngokomthetho kube usuphelele njalo.

Imishado yesintu yenganyelwe umthetho obizwa ngokuthi i- Recognition of Customary Marriages Act 102 of 1998. Isigaba sesine sawo lomthetho sithi labo asebezibophezele ngokomshado baphoqelekile ukuba babhalise ngokomthetho umshado wabo wesintu.  Kunemigomo nemibandela okumele bayilandele ukuze babhalise ngokomthetho umshado wabo, lemogomo iqukethwe kuwo lomthetho. Lemigomo ime kanjena:

•    Labo abashadayo kumele babe neminyaka engaphezulu kweshumi nesishiyagalombili;
•    Kumele bavumelane ngokushada ngokwesintu; futhi
•    Umshado wabo kumele wenziwe ngendlela yokulandela imikhuba namasiko nemigomo yesintu

Uma senibhalisile ngokusemthethweni, nithola isitifiketi esigunyazwe iNkantolo ephakeme esishoyo ukuthi umshado wenu wesintu ususemthethweni.

Kodwa ke okunye okubuye kuxake ngawo lomthetho ukuthi ukungabhalisi kwakho umshado wakho akusho ukuthi lowo mshado kawukho, usuke ukhona ngoba phela yonke into isuke yenziwe ngokulandela imikhuba namasiko esintu. Inkinga iba laphake, okuyiyona into ebalulekile okumele oyibheke kulengosi yethu.

Uma ungawubhalisi umshado wakho wesintu ngokusemthethweni uzithola usuhlangabezana neziqinamba ezithile, ikakhulu uma ubaba wekhaya esefuna ukuthatha uNkosikazi wesibili, udinga imvume yaNkosikazi wokuqala. Kubonakala kanjani ukuthi imvume uyitholile na? Kubonakala ngokuthi kumele ahambe noNkosikazi wokuqala aye naye eNkantolo afike asayine ukuthi uyavuma ukuba uBaba athathe isithembu, nawo futhi uma esewashadile lawo makhosikazi alandelayo kumele ayowabhalisa eNkantolo. Uma engakwenzi lokho kufaka amakhosikazi alandelayo enkingeni ngoba uma uBaba eshona kuba yinsambatheka.

Inkinga enkulu abantu abahlangabezana nayo ukuthi kuba nzima ukuthola amafa aloyo oshade naye ngokwesintu uma eseshonile uma ungenayo into ebambekayo nekhombisayo ukuthi ngempela benishadile ngokwesintu futhi umshado wenu ubusemthethweni, ungalahlekelwa yiyo yonke into. Okubi kakhulu ukuthi nabomndeni basuke sebefuna lamafa, basuke bengasakwazi nanokuthi uwubani, bengasazimisele nangokukusiza. Ugcina uchitha izimali eziningi kubammeli uya ezinkantolo uyofuna ukuthi inkantolo igunyaze umshado wakho ukuthi ube semthethweni. 

Ngakhoke kuhle ukuhlela izinto zisemafuphi, uma senivumelene ukuthi nizimisele ukushada ngokwesintu, kuhle ukuthi ningapholisi maseko nithi niqeda amalobolo nibe niyobhalisela umshado wenu wesintu ukuze ube semthethweni, lokho nikwenza ngoba nisuke senazi ukuthi ngeke niwenze owesilungu phecelezi i-civil marriage. 

Ukubalukeka kwakho konke lokhu ukuzivikela wena kanye nothandiweyo wakho futhi ukukunika ulwazi lokuthi umthetho wezwe lethu laseNingizimu neAfrika usebenza ngento ebhalwe phansi ebonakalayo phecelezi i-evidence, ngakhoke ngaso sonke isikhathi qikelela ukuthi konke okwenzayo kugunyazwe umthetho okuyiwona futhi ozokuvikela kusasa.

Uma ufuna ulwazi olunzulu ngakho lokhu kambe mayelana nokunye okuphathelene nezomthetho, sivakashele emahhovisi ethu okanye usithinte, siyokujabulela ukukusiza.

Image source credit: WikiMedia Commons

Ukubaluleka kokubhalisa umshado wakho wesintu ngokusemthethweni